Rreth Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave

Akademia e Integrimit Europian dhe Negociatave synon të kontribuojë në përgatitjen e një Shqipërie Europiane, të bazuar në parimet e respektimit të shtetit të së drejtës, të drejtave të njeriut, lirisë, sipërmarrjes së lirë ekonomike, solidaritetit dhe pjesëmarrjes qytetare, nëpërmjet edukimit, përgatitjes, trajnimit dhe rritjes së kapaciteteve të përfaqësuesve të sektorëve të ndryshëm dhe qytetarëve të përfshirë dhe prekur nga reformat dhe procesi i Integrimit Europian të Shqipërisë.

Temat tona

Zgjerimi i BE-së
Shteti i së Drejtës dhe Qeverisja e Mirë
Migracioni
Zhvillimi Ekonomik dhe Konkurrenca
Edukimi, Shkenca dhe Inovacioni
Mjedisi, Energjia dhe Klima
Bashkëpunimi Rajonal

Dosja

27 Qershor 2014 Shqipëria merr statusin për kandidat në Bashkimin Europian.Shqipëria merr statusin për kandidat në Bashkimin Europian
12 Nëntor 2013 Takimi i parë i Dialogut të Nivelit të Lartë për çështjet kyç.
16 Tetor 2013 Komisioni, bazuar në progresin e arritur, i rekomandon Këshillit Europian dhënien e statusit kandidat Shqipërisë dhe se vendi duhet të vazhdojë të ndërmarrë veprime në luftën kundër korrupsionit. Ky rekomanidm përfshihet në Strategjinë e zhvillimit dhe Sfidave Kryesore 2013-2014.
12 dhjetor 2012 Këshilli Europian përshëndeti përparimin e përgjithshëm të bërë nga Shqipëria në përmbushjen e 12 kritereve kyçe të përcaktuara në opinionin e Komisionit në 2010. Megjithatë, statusi i kandidatit do t’i jepet Tiranës sapo ekzekutivi i BE-së të raportojë që progresi i nevojshëm është arritur në fushën e reformave të administratës gjyqësore dhe publike, si dhe në rishikimin e rregullave të procedurës parlamentare. “Mbarëvajtja e sukseshme e zgjedhjeve parlamentare në 2013 do të jetë një test i rëndësishëm për funksionimin normal të institucioneve demokratike të vendit”,theksuan ministrat.