ALUMNI

Alban Tartari has been working for 18 years in the field of active journalism, public relations and management, and lecturing in the universities. He is graduated from the University of Ankara - Turkey, Journalism Branch. He holds a MA degree in Political Science and International Relations, and a Ph.D. degree on Journalism and massive communication from Tirana University, Department of Journalism and Communication. Also, he holds a post-graduate certificate from the Council of Europe, Albanian School of Political Studies. Mr. Tartari has been working between the years 2000-2003 as the correspondent for Turkey of the biggest Albanian newspaper at that time Koha Jone. At the same time he contributed to the Albanian-American newspaper Illyria, published in New York City. Between the years 2003-2008 he worked as a reporter, journalist at Albanian Public Radio and TV, RTSH. Starting from the 2008 and until September 2016, he was engaged as PR Director of the national Telco of Albania, ALBtelecom and Eagle Mobile. Actually, he is engaged as a full time lecturer and researcher at the University of Tirana, Department of Journalism and Communication on courses like Public Relations, Press Office, Organizational Communication and Leadership, Online PR, TV and technology etc. Dr. Tartari, is an expert in the field of Public Relations, and has published a book and many articles in this field. During this time he is also engaged as PR and Media Coordinator at the Western Balkans Fund, an initiative of six countries of the Western Balkans. He is a member of the Union of Journalists of Albania and also a member of the Cultural Board of the Municipality of Tirana (Metropol Theatre). Dr. Tartari has a special interest in writing and translating poetry, and has published books in this field. Also, he has been writing in Albanian press of Albania, Kosovo and Macedonia on different topics.
Altin Shano ka lindur në Bilisht në 05.04.1978. Pasi ka përfunduar shkollën e mesme në qytetin e lindjes ka kryer studimet e larta për Drejtësi në Universitetin e Gazit në Ankara. Pas përfundimit të shkollës së lartë ka punuar si Jurist dhe Përgjegjës i Zyrës së Personelit në Bashkinë Bilisht. Më pas ka punuar si Zëvendësdrejtues i një programi të financuar nga Qeveria Suedeze për pushtetin vendor dhe decentralizimin dhe të zbatuar nga SIPU International në Qarkun e Korçës. Ka punuar në dy programe të njëpasnjëshme të financuara nga Delegacini i Bashkimit Evropian në Tiranë, në institucionin e Avokatit të Popullit për një program të Qeverisë së Mbretërisë së Danimarkës si dhe pranë Ministrisë së Drejtësisë në kuadër të nismës së Kryeministrit për bashkëqeverisjen me qytetarët. Zotëron titullin Avokat dhe Avokat i Shtetit. Ka kryer një Master në Universitetin e Bolonjës në Itali për politikat sociale dhe drejtim strategjik për zhvillimin e qëndrueshëm në nivel vendor si dhe një Master tjetër në Universitetin e Tiranës në drejtimin legjislacion dhe institucionet evropiane. Zotëron gjuhët anglisht, italisht, turqisht, maqedonisht. Është i martuar dhe ka dy vajza. Fushat e interesit dhe ekspertizës janë çështjet ligjore, integrimi evropian, bashkëpunimi ndërkombëtar dhe menaxhimi i programeve të financuara nga donatorët ndërkombëtare.
Prof. as. Dr. Anjeza LIÇENJI është lektore pranë Departamentit Civil, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës që prej vitit 2008. Znj. Liçenji është e angazhuar në mësimdhënie në lëndët E Drejtë e Detyrimeve dhe e Kontratave, E Drejtë Kontraktore e Avancuar, E Drejtë Kontraktore e Aplikuar, E Drejta e Profesioneve të Lira si dhe Dëmi Kontraktor dhe Jashtëkontraktor. Në vitin 2008, Anjeza është diplomuar pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti “ La Sapienza”, në Romë, Itali, ku dhe ka kryer studimet Master i Nivelit të Dytë “Të Drejta e Njeriut dhe Teknologjitë e Reja”. Fushat e saj të kërkimit janë fokusuar në të Drejtën e Detyrimeve dhe e Kontratave. Znj. Liçenji është gjithashtu edhe Anëtare e Bordit të Drejtorëve, Qendra “Konsumatori Shqiptar”. Ajo ka zhvilluar një sërë aktivitetesh, trajnime dhe workshope, si dhe është autore e shumë punimeve shkencore të referuara në konferenca të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare.
Aurora Ndreu është eksperte ligjore pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Fushat e saj të ekspërtizës perfshijnë të drejtat e njeriut në kuadër të procesit të rregullt ligjor në procedurat administrative, qeverisjen e korporatave në shqipëri më efekt krahasimor më atë ne BE, si dhe qeverisjen vendore në shqipëri dhe reformën administrative-territoriale. Znj. Ndreu është diplomuar jurist në vitin 2006, në vitin 2011 ka mbaruar Masterin e Nivelit të Dytë (MND) pranë Univeristetit të Tiranës në të Drejtë Kushtetuese të Krahasuar dhe Evropiane. Nga viti 2011-2014 ka mbaruar studimet pranë Univeristetit të Grazit në Austri ku është diplomuar për të drejtë të Evropës Juglindore dhe Integrimit Evropian, ka marrë titullin LLM (Master of Laës). Në vitin 2016 ka mbrotjur titullin Doctor i Shkencave, me temën “Qeverisja vendore në Shqipëri nga viti 1920. Reforma e re administrative territoriale. Ka punuar pedagoge e se drejtës financiare dhe ka zhvilluar e botuar artikuj të shumtë shkencorë brenda dhe jashte vendit. Aktualisht po merret me procesin e reformës në drejtësi si pasojë e ekspertizës pranë KLD-së.
Dafina Hysa, ēshtē gazetare dhe moderatore me njē eksperiencē rreth 17 vjeçare. Ēshtē diplomuar pwr Gjuhw-Letwrsi dhe mw pas pwr drejtwsi, ku ka dy diploma master, nw tw Drejtw Civile dhe Publike. Pēr mēse njē dekadē, ka mbajtur pozicionin e redaktores sē lajmeve nē “Vizion Plus” dhe “Agon Channel”, duke thelluar njohuritē nē çēshtje qē lidhen me ekonominē dhe financat, politikat e qeverisjes qēndrore dhe vendore, sigurinē ushqimore, arsimin, mjedisin etj. Nga viti 2015 ēshtē gazetare dhe moderatore nē TV Scan me profil ekonomik dhe financiar. Vitet e fundit ēshtē angazhuar nē nisma tē shoqērisē civile, pēr mbrojtjen e tē drejtave tē konsumatorēve. Shfaq gatishmērinē pēr t’u pērfshirē nē projekte, qē kanē tē bējnē me agro-turizmin, zhvillimin e qēndrueshēm rural, respektimin e tē drejtave tē njeriut si edhe fuqizimin e zērit tē qytetarēve nē qeverisje.
Unë Daniela Laze (Mehmeti) , prej 1 viti jam inspektore në Drejtorinë e Analizës dhe Studimit të Tregjeve pranë Autoritetit të Konkurrencës dhe merrem me analizën juridike dhe vlerësimin e kontrollit të përqendrimeve, me analizën dhe vlerësimin e tregjeve dhe sektorëve ku shfaqen probleme me konkurrencën , me projektet e huaja në të cilat është palë Autoriteti i Konkurrencës, me vlerësime të ndryshme të kuadrit ligjor dhe me procesin e hartimit të kuadrit ligjor në fushën e konkurrencës etj. Para se të kaloja si inspektore, kam qenë Përgjegjëse e Sektorit të Hartimit të Legjislacionit pranë Autoritetit të Konkurrencës për një periudhë mbi 10 vjet dhe merresha me procesin e hartimit të legjislacionit në fushën e konkurrencës, me procesin e integrimit evropian, me projektet e huaja që implementohen në fushën e konkurrencës, me marrëdhëniet me jashtë, me marrëdhëniet ndërinstitucionale etj. Jam diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë-Universiteti i Tiranës , titulli Jurist në vitin 2003 dhe kam përfunduar Masterin Shkencor pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës për “Administrim Publik” në vitin 2008. Kam marrë pjesë në shumë trajnime dhe seminare lidhur me çështjet e konkurrencës dhe aspekte ligjore në përgjithësi. Jam eksperte pranë Shkollës së Magjistraturës për çështjet e konkurrencës. Zotëroj certifikata të ndryshme në fushën e konkurrencës por jo vetëm. Jam certifikuar si Trajnere për Trajnerët , zotëroj titullin e Avokatit, Certifikatë nga Këshilli i Evropës, nga institucione të ndryshme jashtë dhe brenda vendit. Gjithashtu kam marrë pjesë ne konferenca ndërkombëtare si dhe kam publikuar punime të ndryshme lidhur me aspekte dhe çështje të konkurrencës në përgjithësi.
Denada (Liça) Berberi është lektore në Departamentin e Menaxhimit në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti i Romës “La Sapienza”, Itali (Bachelor në “Menaxhim, Zhvillim Ekonomiko-Financiar dhe e Drejta e Ndërmarrjes”), nga Universiteti i Romës “La Sapienza”, Itali (MSc në “Ekonomi, Financë dhe e Drejta e Ndërmarrjes”) dhe Universiteti i Padovës, Itali (Doktoratë në process në Menaxhim). Më parë ajo ka mbajtur pozicionin e financieres në kompaninë “Shtaro” shpk (import-export), Durrës. Denada (Liça) Berberi është autore dhe bashkë-autore e disa teksteve dhe më shumë se 9 publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Fushat e saj kërkimore shkencore lidhen me ndërkombëtarizimin e bizneseve kryesisht offshoring dhe reshoring si dhe vendim-marrja e bizneseve në lidhje me strategjitë e vendndodhjes.
Dr. Edlira Titini është lektore në Departamentin e Shkencave politike në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo është diplomuar në Universitetin e Tiranës për Drejtësi (Diplomë e integruar e nivelit të dytë), është diplomuar në Universitetin e Bolonjës për Shkenca Ndërkombëtare dhe Diplomatike (Diplomë e integruar e nivelit të dytë) si dhe për Diplomaci dhe Politikë Ndërkombëtare (Master i nivelit të dytë). Edlira Titini ka marrë gradën Doktor cum laude në Studime politike në Universitetin e Romës “Sapienza”. Ajo ka punuar në sektorin publik dhe privat si juriste dhe prej vitit 2010 punon si pedagoge. Gjithashtu ajo ka dhënë kontributin e saj si eksperte e jashtme për OSBE-në. Dr. Edlira Titini është autore dhe bashkautore e disa publikimeve në revista shkencore dhe konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Njëkohësisht ajo ka kryer trajnime të ndryshme të ofruara nga Instituti i Trajnimit të Administratës Publike dhe EMA. Fushat e saj të interesit dhe ekspertizës janë Marrëdhëniet Ndërkombëtare dhe rajonale, siguria ndërkombëtare, integrimi europian i Ballkanit Perëndimor, politika e jashtme dhe diplomacia shqiptare, politika dhe legjislacioni i periudhës së komunizmit në Shqipëri, të drejtat e njeriut, roli i gruas në vendimarrje, problemet institucionale dhe politike të tranzicionit.
Eglantina Biba është juriste prane Frost & Fire Consulting, një zyrë ligjore me fokus ofrimin e shërbimeve juridike dhe këshillime të tjera të nevojshme për kompanitë/personat fizikë kryesisht në fushën e të drejtës tregtare, të biznesit etj. Znj. Biba është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, në nivelin Bachelor dhe Master Shkencor në të Drejtë Civile dhe si rezultat i arritjeve të saj akademike, ajo ka marrë Medalje të Artë, nga Ministria e Arsimit. Duke e konsideruar si një element thelbëror praktikën dhe përkushtimin jo vetëm në teori, gjatë periudhës së studimeve, Znj. Biba është angazhuar në trajnime dhe aktivitete të ndryshme si ne sektorin publik dhe ate privat. Ajo ka pasur disa eksperienca te meparshme, si praktikante prane disa zyrave ligjore vendase. Gjithashtu ajo ka punuar si praktikante, në Avokaturën e Përgjithshme të Shtetit, në një projekt lidhur me përkthimin zyrtar të disa vendimeve të Gjykatës Europiane të të Drejtave të Njeriut. Përveç kësaj, Znj. Biba është angazhuar në një praktikë punë 3-mujore si juriste, pranë Komitetit Shqiptar të Birësimeve. Znj. Biba ka lindur në qytetin e Pukës. Përveç gjuhës shqipe, ajo flet shumë mire anglisht dhe ka njohuri në gjuhën italiane.
Dr. Elda Zotaj është lektore në Departamentin e Shkencave Politike, në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike, në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ajo zotëron një diplomë nga Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale (Diplomë e Integruar e Nivelit të Dytë, DIND në Punë Sociale), nga Universiteti i Tiranës, Shkolla Pasuniversitare e Studimeve Evropiane (Master të Nivelit të Dytë, MND në Studime Europiane) dhe Universiteti i Tiranës, Instituti i Studimeve Europiane (Doktoratë në Diplomacia dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare të BE). Aktualisht është në pozicionin e Përgjegjëses së Departamentit të Shkencave Politike në Fakultetin e Shkencave Politike Juridike. Dr. Elda Zotaj është autore e më shumë se dhjetëra publikimeve në revista shkencore në konferenca rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e Shkencave Politike. Publikimet e saj, ndër të tjera përfshijnë: “Bashkimi Europian dhe Mekanizmi i Kushtëzimit Demokratik, ndikimi në Vendet e Ballkanit Perëndimor” (2017; Rumani); “Vendet ish-komuniste drejtë demokracisë, një proçes ende i papërfunduar, rasti i Shqipërisë” (2016; Serbi) “Një analize rreth Politikës Shqiptare dhe ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008” (2013; Itali).
Embro Ahmetaj ka lindur në qytetin e Gjirokastrës në 16 gusht 1991. Ka përfunduar studimet në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 2014. Ka përfunduar Shkollën e Avokatisë dhe pas përfundimit të studimeve ka punuar si asistent avokat. Në vitin 2015 e në vijim është aktivizuar si asistent lektor në Fakultetin e Drejtësisë Universiteti i Tiranës në kursin e të “Drejtës së Bashkimit Evropian dhe Tregut të Përbashkët” si dhe në “Historinë e Shtetit dhe të së Drejtës”. Gjithashtu është anagazhuar në projekte të ndryshme në fushën e hartim monitorim legjislacionit dhe procesve të integrimit evropian. Prej vitit 2016 punon në Avokaturën e Përgjithshme të Shtetit në Zyrën e Përfaqësimit në Gjykatat e Huaja Ndërkombëtare dhe Arbitrazhin Ndërkombëtar. Embro ka inters në fushat e integrimit evropian dhe proceset vendimarrëse në Bashkimin Evropian, hartim dhe monitorim i zbatimit të legjislacionit dhe asistenca juridike.
Ermira Lleshi është juriste në Drejtorinë Juridike pranë Këshillit të Lartë të Drejtësisë. Ajo ka përfunduar studimet për Drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë “Luarasi” në vitin 2009. Më pas, ka përfunduar Studimet Master i Nivelit të Dytë në Eu Business Law, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë, në vitet 2009-2011. Aktualisht, është kandidate për gradën shkencore “Doktor i Shkencave” ku do të mbrojë disertacionin “Administrimi i pronës publike në Shqipëri”. Që prej vitit 2011 është anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë. Për disa vite Ermira ka qenë pedagoge e lëndës “E drejta e detyrimeve dhe Kontratave” si dhe “E drejta Civile” në fakultet jo publik. Fushat e saj të ekspertizës janë: e drejta civile dhe e kontratave, e drejta e biznesit e Bashkimit Europian, e drejta publike, administrimi i pronës publike, koncensionet, partneriteti publik privat etj.
Eriada Çela punon si pedagoge në universitetin “Aleksandër Xhuvani, Elbasan. Ka kryer studimet e nivelit master për studime gjinore në Universitetin e Europës Qendrore në Hungari dhe mban gradën Doktor Shkencash në Pedagogji, dhënë nga Universiteti i Tiranës. Tema e doktoraturës trajton çështjen e integrimit të perspektivës gjinore në kurrikulat e arsimit bazë si domosdoshmëri për formimin e qytetarëve në shoqërinë demokratike. Eshtë autore e disa punimeve kërkimore-shkencore në fushën e mësimdhënies, barazisë gjinore dhe qytetarisë aktive. Ka punuar për disa organizata ndërkombëtare dhe është angazhuar në disa projekte kombëtare e ndërkombëtare. Nga viti 2012 ka qenë koordinatore lokale për European Movement Albania në Elbasan. Fusha e interesit dhe ekspertiza: arsimi i lartë, barazia gjinore, pedagogjia kritike, qytetaria aktive, formimi i mësues(e)ve
Kam kryer studimet e larta në Fakultetin Histori Filologji dega Histori, me pas kam përfunduar studimet pasuniversitare në drejtimin “Marrëdhënie Ndërkombëtare”. Qe prej vitit 2011 jam i angazhuar si Lektor në Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës. Ne perputhje me studimet e mia por edhe me angazhimin tim professional fushat e aktivizimit tim jane ne kekrimet e ndryshme shkencore ne fushen e Historise dhe Marredhenieve Nderkombetare, rajonale e me gjere. Nje aspekt tjeter profesional ka beje me ekspertizen time mbi Qeverisjen Vendore. Konkretisht ne vitin 2010 une jam trajnuar nga eksperte te nivelit te larte dega Berlin e Fondacionit “Friedrich Ebert Stiftung”, ku jam certifikuar si trajnues per qeverisjen vendore per llogari te deges se saj ne Tirane. Ne kete drejtim me degen e “Friedrich Ebert Stiftung” Tirane kam pasur nje bashkepunim te shkelqyer, kam qene trajnues per Sistemin Politik dhe Qeverisjen Vendore per periudhen 2010 – 2016
Prof. as. Dr. Ersida TELITI është lektore pranë Departamentit Civil, Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës që prej vitit 2008. Në vitin 2006, Ersida është diplomuar pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës, me Medalje të Artë. Në vitet 2006-2008 ajo ka qenë pjesë e stafit akademik të Universitetit të Durrësit. Znj. Teliti është e angazhuar në mësimdhënie në lëndët E Drejtë e Detyrimeve dhe e Kontratave, E Drejtë Kontraktore e Avancuar, Kontratat Konsumatore, E Drejtë e Konsumatorit në BE, Dëmi Kontraktor dhe Jashtë-kontraktor. Fushat e saj të kërkimit janë fokusuar në të Drejtën e Detyrimeve dhe e Kontratave, si dhe Mbrojtjen e Konsumatorit. Znj. Teliti është Drejtore Ekzekutive e Qendrës “Konsumatori shqiptar”. Ajo ka zhvilluar një sërë aktivitetesh me fokus mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin e konsumatorëve shqiptarë. Ajo ka qenë eksperte në fushën e mbrojtjes së konsumatorit, në studime të organizuara nga institute kombëtare dhe ndërkombëtare. Ersida zotëron licencën e avokates, ndërmjetëses dhe auditues i brendshëm.
Prof. Asoc. Dr. Esilda Luku ka pёrfunduar studimet e larta nё vitin 2006, nё degёn Histori, pranё Fakultetit Histori-Filologji, Universiteti i Tiranёs. Ajo ёshtё vlerёsuar me “Medalje tё Artё” pёr rezultate tё shkёlqyera gjatё katёr viteve akademike. Nё shtator 2007, znj Luku ka pёrfunduar Masterin në Studime Europiane dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare, pranё Institut de Recherche et d’Enseignement en Relations Internationales & Européennes dhe një vit më vonë, Masterin Shkencor nё Histori pranё Departamentit tё Historisё, Fakulteti Histori-Filologji, UT. Nё tё njёjtёn institucion, znj. Luku ka fituar gradёn shkencore “Doktor”, nё dhjetor 2012, dhe titullin “Profesor i Asociuar”, në mars 2016. Gjithashtu, znj. Luku ka përfunduar Akademinë e Integrimit Europian dhe të Negociatave, organizuar nga Lëvizja Europiane në Shqipëri me mbështetjen e Komisionit Europian në kuadër të programit Jean Monnet “Policy Debate with Academic World”, në shkurt 2018. Prof. Asoc. Dr. Esilda Luku ka marrё pjesё me referime nё Konferenca Shkencore Kombёtare dhe Ndёrkombёtare. Po ashtu, znj. Luku ka botuar njё sёrё artikujsh shkencore nё revista shkencore brenda dhe jashtё vendit. Ajo është autore e monografisë “Diplomacia evropiane ndaj Shqipërisë ndërmjet dy Konferencave të Paqes (1919-1946)”, botuar nga Instituti Albanologjik i Prishtinës, më 2015. Znj. Luku ёshtё gjithashtu bashkautore e librit “Historia e civilizimit nё antikitet dhe mesjetё” dhe “Historia e civilizimit bashkёkohor”. Prof. Asoc. Dr. Esilda Luku punon si pedagoge me kohё tё plotё nё Departamentin e Shkencave Politike, Fakulteti i Shkencave Politike-Juridike, Universiteti “Aleksandёr Moisiu”, Durrёs, qё nga tetori 2006. Ajo ёshtё lektore e lёndёve: Histori Bashkёkohore, Histori e Shqipёrisё dhe Histori e sotme e Ballkanit.
Fjorela Vata is an Administrative Finance Officer working for a regional project on Climate Change Adaptation and Flood Risk Management for the Western Balkans, implemented by GIZ in Albania. She has previously worked as a Financial Expert for one of the most important Grant Schemes on the Agricultural sector IPA fund for Albania. During this working experience she has specialized herself as a financial expert for the IPA funds administration and held trainings on this topic for the agricultural sector also. Ms. Vata graduated in Finance and Accounting Bachelor degree at Shkodra University, Faculty of Economics and Scientific Master Degree on Business Administration at Tirana University, Faculty of Economics. Before starting at GIZ International Organization in Tirana, she has previously worked in another CBC IPA project and financial firm, which helped her gain self-confidence and being even more accurate for the upcoming job positions. Being very quick learner and adapting with the team work, make Ms. Vata an asset for the company she is working with.
Gentiola Madhi graduated at the College of Europe (Bruges campus) in the Masters programme on EU International Relations and Diplomacy Studies as well as the Bachelor’s and Master’s degrees in International Studies at the University of Florence. In 2011 she received a postgraduate annual diploma in Advanced European Studies from the European College of Parma. Gentiola has considerable work experience in project implementation in the Albanian context both for civil society organizations and public administration. Previously, she has worked as project manager at the Center of Excellence of the Ministry of Foreign Affairs of Albania, dealing mainly with the design and management of evidence-based policy making projects. Moreover, she has been engaged as researcher on various regional research projects in the frame of EU enlargement policy and the Western Balkan countries. Her research interests include good governance, regional cooperation, EU integration and foreign and security policy. Gentiola Madhi u diplomua pranë Kolegjit të Evropës (kampusi i Bryzhit) në programin Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare të BE-së dhe Studime Diplomatike, si dhe pranë Universitetit të Firenze-s në nivelet Bachelor dhe Master në Studime Ndërkombëtare. Në 2011 ajo mbaroi programin vjetor në Studime të Avancuara Evropiane pranë Kolegjit Evropian të Parmës. Gentiola ka një eksperiencë pune të konsiderueshme në zbatimin e projekteve në kontekstin shqiptar si në organizatat e shoqërisë civile dhe në administratën publike. Më herët ajo ka punuar si menaxhere projekti pranë Qendra e Ekselencës në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, duke u marrë kryesisht me hartimin dhe menaxhimin e projekteve mbi politikëbërjen e bazuar në evidenca. Gjithashtu, ajo ka qënë e angazhuar si studiuese në disa projekte kërkimore rajonale në kuadër të politikës së zgjerimit të BE-së dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Interesat e saj kërkimore përfshijnë qeverisjen e mirë, bashkëpunimin rajonal, integrimin në BE dhe politika e jashtme dhe të sigurisë.
Genti ka përfunduar studimet pranë Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Tiranës (2005 – 2009). Më pas ka përfunduar një master të nivelit të dytë për Studime Europiane në Universitetin Epoka (2009 – 2011) dhe një master për të Drejtën e Europës Juglindore dhe Integrimit Europian në Universitetit të Gracit, Austri (2011 – 2014). Aktualisht Genti po ndjek studimet doktorale në programin “E Drejta e Bashkimit Europian dhe Sistemet Ligjore Kombëtare” në Universitetin e Ferrarës (Itali). Nga tetori 2012, Genti është anëtar i Departamentit të Drejtësisë në Kolegjin Universitar “Bedër” dhe është titullar në lëndët e sw drejtws nderkombwtare dhe Bashkimit europian. Interesi shkencor fokusohet i) ligjin e Bashkimit Europian; ii) Bashkimit Europian dhe zgjerimi i tij nw Ballkanin Perwndimor; iii) pwrafrimin e legjislacionit dhe iv); e drejta e konkurrences. Genti ka marrë pjesë në shumë aktivitete të organizuara me qëllim komunikimin e integrimit europian në Ballkanin Perëndimor dhe veçanërisht në Shqipëri. Gjithashtu, ai ka publikuar artikuj të ndryshëm lidhur me fushën e tij kërkimore në revista kombëtare dhe ndërkombëtare (peer review).
Unë quhem Ina Bregaj. Kam studiuar në Fakultetin e Shkencave Sociale, Universiteti i Tiranës, e aktualisht jam pedagoge ne këtë Fakultet, në disa lëndë interesante si “Sjellja Organizative”, “Biznesi Social”, “Metodat Kërkimore”. Kam përfunduar të dy ciklet e studimit me medaljen e shkëlqyer, e gjatë studimeve jam angazhuar më së shumti në Rrjetin e Studentëve Ekselentë. Kam kualifikime profesionale të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit kryesisht në Zvicër, konferenca UNICA; në Bosnje Herzegovinë për shkrimin e politikave; Azerbaxhan, si delegate e studentëve; Qipro, për politikat mjedisore; Bullgari për projekte midis qyteteve; si dhe praktika pune në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, si dhe në Ministrinë e Mirëqenies Sociale, etj. Punësimi im i parë ka qenë në Kryeministri, në departament kompleks e të rëndësishëm, ndërsa aktualisht punoj në Bashkinë e Tiranës, në drejtorinë e Koordinimit të Investimeve të Huaja dhe Integrimit Europian. Shkrimi i projekteve të mira, është fokusi im aktual i zhvillimit. Akademia ishte një ndihmesë për vendosjen e kontakteve, për njohjen e hapësirave të bashkëpunimit, njohjen edhe më të mirë të Bashkimit Europian, politikave dhe projekteve të tij, që janë ndihmesë e rëndësishme në punën që unë bej. Mendoj që edhe në të ardhmen kjo do të jetë fusha ime e interesit, kërkimi shkencor dhe projektet.
Iva Hyseni është Juriste prej më shumë se 15 (pesëmbëdhjetë) vitesh. Nga viti 2003-2007 ka punuar si Juriste pranë Drejtorisë së Shërbimeve Rajonale, pranë Këshillit të Qarkut Durrës. Që nga viti 2007 punon pranë Sektorit të Studimeve dhe Marrëdhënieve me Jashtë pranë Gjykatës së Lartë të Shqipërisë. Ndër vite ka dhënë kontributin e saj dhe në fushën e mësimdhënies pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu”, Durrës pranë Fakultetit të Shkencave Politike – Juridike. Prej disa vitesh gjithashtu është dhe përkthyese zyrtare për gjuhën italiane pranë Ministrisë së Drejtësisë, Tiranë. Ka përfunduar studimet në fushën “Drejtësi”, Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë 2002, dhe studimet master në fushën “E Drejta Penale” Fakulteti i Drejtësisë, Tiranë, 2011. Gjatë gjithë këtyre viteve ka marrë pjesë në shumë seminare, trajnime, konferenca, shkolla verore, si dhe punë vullnetare brënda dhe jashtë vendit.
Lorina Misku ka lindur më 15 mars 1991 në Tiranë. Ka kryer studimet e larta për Drejtësi, në Fakultetin e Drejtësisë , në Universitetin e Tiranës si dhe ka fituar titullin Master i Shkencave në të Drejtë Publike, në po të njëjtin Universitet. Që prej vitit 2015, punon pranë Këshillit të Ministrave. Aktualisht mban pozicionin e Specialistit të Parë, pranë Drejtorisë së Politikave dhe Prioriteteve Kombëtare, në Departamentin e Zhvillimit dhe Mirëqeverisjes në Kryeministri. Njëkohësisht, kryen detyrën e asistentit ligjor dhe ekzekutiv pranë zyrës së zv.Sekretarit të Përgjithshëm të Këshillit të Ministrave. Më herët ka mbajtur pozicionin e specialistit pranë Njësisë së Planifikimit Strategjik, në departamentin e Zhvillimit dhe Ndihmës së Huaj, në Kryeministri. Fokus i veçantë i ekspertizës është e drejta publike në përgjithësi dhe ajo administrative veçanërisht. Politikat zhvillimore dhe qasja menaxheriale janë po ashtu pjesë e rëndësishme e ekspertizës dhe punës. Lorina ka një interes të veçantë për proceset e integrimit në Bashkimin Europian, për të cilat ka kryer edhe një sërë trajnimesh, në tematika të ndryshme. Është bashkëautore e disa publikimeve shkencore, pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës. Gjithashtu ka një përvojë të modeste me shoqërinë civile.
Mandrit Kamolli është një jurist i ri i interesuar për hulumtim, angazhim dhe aktivizëm në fushën e të drejtave të njeriut dhe proceset demokratike. Ai ka studiuar drejtësi në Kolegjin Universitar Bedër dhe ka përfunduar studimet master në të Drejtat e Njeriut dhe Demokratizimi në European Inter-University Centre (Itali) dhe në Nottingham University (Angli), gjithashtu ka marr pjese në shumë trajnime në këto fusha brenda dhe jashtë Shqipërisë. Aktualisht Mandriti punon si asistent projekti në National Democratic Institute (NDI Albania) i angazhuar në fushën e transparencës së financimit të partive politike, monitorimin e zgjedhjeve, shpërdorimin burimeve shtetërore në zgjedhje, monitorimin e konfliktit të interesit dhe aktivizimin e të rinjve në proceset politike dhe vendimmarrëse. Gjithashtu ai është angazhuar më parë si hulumtues me OSBE-në në fushën e të drejtave të njeriut dhe ekstremizmin e dhunshëm, me Cooperation and Development Institute (CDI) në fushën e migracionit dhe ri-integrimit, me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme në draftimin e ligjit për minoritet/pakicat kombëtare. Fushat e interesit dhe ekspertizës së Mandritit përfshijnë të drejtat e njeriut në nivel kombëtarë dhe Evropian, kuadri legjislativ dhe monitorimi i zgjedhjeve, proceset demokratike dhe drejtësia tranzitore.
Odeta Berberi është diplomuar në Universitetin e Perugias në Marrëdhënie Ndërkombëtare në 2010. Ka kryer një Master për Demokracinë dhe të Drejtat e Njeriut në Universitetin e Bolognes dhe aktualisht është në proces të mbylljes së doktoraturës me temë “Ndikimi i BE-së në të drejtat e minoriteteve kombëtare në Ballkanin perëndimor: rasti i Shqipërisë dhe IRJ të Maqedonisë’. Gjatë studimeve doktorale Znj. Berberi ka qenë pjesë e një programi europium shkëmbimi doktorantësh pranë Universitetit të Bolognes. Prej gjashtë vitesh është lektore e jashtme pranë Fakultetit të Shkencave Sociale të Universitetit të Tiranës. Është autore e disa artikujve shkencorë dhe i një libri të publikuara në gjuhën angleze. Znj. Berberi ka eksperiencë të konsiderueshme në zbatimin e projekteve europiane duke qenë pjesë e stafit në tre projekte të ndryshme europiane të zbatuara në mbështetje të administrates publike shqiptare. Ka punuar në misionin e OSBE/ODIHR në zgjedhjet e përgjithshme elektorale të 2017 në pozicionin e asistentes së lartë të analistit politik të misionit. Ndër vite Znj. Berberi ka qenë pjesë e projekteve të ndryshme të zbatuara nga shoqëria civile në Shqipëri dhe Kosovë. Znj. Berberi flet Shqip (gjuha amtare), Anglisht dhe Italisht.
Ajo është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë, në Universitetin e Tiranës (2005-2009). Ka kryer studimet pasuniversitare në Kolegjin Evropian të Parmës për “Studime të thelluara evropiane” (2014-2015). Znj. Bela në vitin 2016 ka fituar “Programin e bursave për Zyrtarët e Administratës Publike të vendeve të Ballkanit Perendimor 2015/2016”, program i organizuar nga Fondi Europian për Ballkanin, nëpërmjet së cilit i është dhënë e drejta të punojë për tre muaj pranë Sekretariat të Përgjithshëm të Çështjeve Evropiane Franceze, institucion në varësi të Kryeministrit Francez. Gjithashtu, ajo është fituese e bursës së akorduar nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe Çështjeve Evropiane të Luksemburgut, për ndjekjen e programit të studimeve Master në Studime Ligjore Evropiane (MELS on-line 2017-2019), program i Universitetit Francez Lorraine dhe Qendrës Evropiane të Magjistratëve dhe Juristëve, degë e Institutit Evropian për Administratën Publike (EIPA). Gjatë periudhës 2017-2018 ka ndjekur Akademinë e Integrimit Europian dhe Negociatave, organizuar nga lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA), si dhe ka qenë pjesë e trupës së ekspertëve të trajnuar nga Komisioni Europian në vitin 2017, për çështjet e Kapitullit 24 “Drejtësia, liria dhe siguria”. Ajo gjithashtu ka kryer një seri kursesh dhe trajnimesh të tjera brenda dhe jashtë vendit, në fushën e antikorrupsionit dhe integritetit të nënpunësve civil, sistemit të drejtësisë, hartimit ligjor, çështjet e drejtësisë për të miturit, mbrojtjen efektive të viktimave të dhunës me bazë gjinore, procesit të negociatave të pranimit në BE, lidershipin, menaxhimin e ndryshimit etj. Prej vitit 2009 është pjesë e administratës publike dhe ka ushtruar detyrën e specialistes ligjore pranë Autoritetit Shtetëror të Kontrollit të Eksporteve në Ministrinë e Mbrojtjes dhe që nga viti 2014 e në vijim është pjesë e Ministrisë së Drejtësisë, ku ka ushtruar funksione që lidhen me zbatimin e politikave institucionale për çështjet e drejtësisë në disa departamente të këtij institucioni si: Drejtorinë e Përgjithshme të Kodifikimit; Drejtorinë e Inspektimit Gjyqësor dhe Organizimit të Prokurosisë dhe së fundmi ushtron detyrën e ekspertes pranë Sektorit të Marrëdhënieve në Fushën e Drejtësisë për Çështjet Penale në Drejtorinë e Çështjeve të Drejtësisë. Znj. Bela është zotëruese e gjuhës angleze, italiane dhe frënge.
Experienced attorney with a demonstrated history of working in the legal services industry. Skilled in bussiness and commercial law such as corporate law, competition & antitrust, real estate, construction law, banking & finance, merger & acquisitions, contract law, tax law, employment, ip & it, energy law, concession & ppp, insurance, disputes & litigation. Familiar with European and International Private and Public Law. Master of Science in Civil Law degree focused in business and commercial law from University of Tirana. Member of Albania Bar Associations. Languages: Albanian (mother tongue), English and Italian.
Rodon Miraj is an expert on energy related issues, specifically Renewable Energy and also Energy Efficiency planning and deployment. He is currently working as a specialist at the Ministry of Infrastructure and Energy in the Development Programs for Renewables and Energy Efficiency. His experience varies from policy making and adaptation of EU Directives into Albanian legislative measures, to managing stakeholder consultations, holding presentations and report at the Energy Community Secretariat. Mr. Miraj is a certified Energy Efficiency Audit through a postgraduate course and has taken part in studies regarding energy efficiency in Albania. He was the national coordinator of the SLED study on public buildings energy efficiency and managed the group of 7 field experts through the study. He has taken part in drafting the Energy Performance in Buildings Law, Renewable Energy Law and also in revising the National Action Plans on Energy Efficiency and Renewable Energy and determining support prices of renewables through LCOE methodology calculation. Mr. Miraj is involved also in scientific studies regarding energy content of organic mass of Albania, and through various experiments at the biogas laboratory of Environmental Engineering Department at UPT, he has co-authored 2 research papers regarding the subject. Fields of interests include Renewable Energy policy, deployment and its economic and environmental implications; Energy Efficiency policy, analysis and audit and retrofits; Climate Change adaptation and Mitigation policy and research; Environmental issues and Waste to Energy policy and systems.
Xheni Ndreka is currently enrolled on an EU funded training program at Ecole Nationale d’Administration (ENA), Paris. She has studied Law at University of Tirana, Faculty of Law, where she graduated as an excellent student in both degrees, Bachelor and Master of Science in Public Law. Mrs. Ndreka is now working as a lawyer at State Advocate’s Office, mainly in representation of Albanian State to the foreign, international courts and arbitration. During her career she has also been a lecturer at University “Aleksandër Moisu”, Durrës. Mrs. Ndreka is focused mostly in topics related to human rights, as part of her everyday job and pays a peculiar attention to EU law as well

Pjesëmarrësit e Akademisë janë përzgjedhur në bazë të motivimit, angazhimit, eksperiencës dhe interesit të shprehur në aplikim.

Një total prej 60 pjesëmarrësish që vijnë nga administrata publike në nivel qendror dhe lokal (28), organizatat e shoqërisë civile dhe akademikë (15), sektori privat dhe sindikatat (10), media dhe grupe të tjerë interesi (7) do të përbëjnë Rrjetin e Profesionistëve të BE, të mirë përgatitur për të asistuar Shqipërinë në adresimin e sfidave që vijnë nga procesi i anëtarësimit. Kapacitetet dhe ekspertiza e tyre profesionale do të thellohet lidhur me procesin e integrimit dhe aftësitë negociuese. Një element i rëndësishëm i modelit të Workshopeve që po ofrojmë është ndër-sektorialiteti në nxitjen dhe forcimin e ndërveprimit dhe kohezionit ndërmjet ekspertëve dhe profesionistëve të rinj që vijnë nga sektorë të ndryshëm në Shqipëri në trajtimin e çështjeve lidhur me procesin e integrimit dhe të bashkëpunuarit në arritjen e suksesit të përbashkët.

Ana Tomori is an environmental engineer, with a diverse experience in the multidisciplinary field of environment; volunteering in environmental protection NGOs , University bilateral projects, academic experience, EU projects etc, now actually working in the private sector related to indoor air quality and energy efficiency.

After trainings in Italy concerning the design of the air handling units Ana has build a career in the field and actually is manager of an engineering services office related to air treatment units projects, certified in thermotechnic and renewable energy plants design, by the ministry of Energy. Soon after studies Ana was engaged as assistant professor at the department of Environmental Engineering. What pointed this academic experience was being part of the team who established the first biogas laboratory, where experiments ran as well on Albanian substrates, concluded with scientific paper as coauthor. The interest in the field of energy was followed by a post university course, of energy audit, certified by the Polytechnic University of Tirana.

Regarding environmental management Ana has worked for EU projects, with concern to the environmental management of the ports of corridor 8, and holds a certificate by the Ministry of Environment on environmental impact assessment.

With interest in environment and energy, actuality and networking are to a great relevance to her as she believes each of one has the duty to do the best we can to improve our physic and social environment.

Anxhela Lita ka përfunduar studimet Bachelor për Informatikë Ekonomike në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës (2014-2017) , ku edhe ka bërë një Master Shkencor për Sisteme Informacioni në Ekonomi (2017-2019). Prej dhjetor 2017, është pjesë e Kabinetit të Kryeministrit, e angazhuar në monitorimin dhe çuarjen përpara të çështjeve prioritare në fushën e arsimit, kulturës dhe sipërmarrjes. Gjithashtu ka dhënë kontributin e saj në situatat e emergjencës si pjesë e njësisë përkatëse në Kabinet (ZOS). Më parë ka qenë pjesë e Delivery Unit në Kryeministri, e angazhuar në realizimin e reformës në shërbimet publike. Ka marrë pjesë në trajnime të ndryshme me fokus administratën publike. Fokusi dhe fushat e interesit për të ardhmen janë punët kërkimore dhe projektet në fushën arsimit, sipërmarrjes, etj.

Besjana Haka completed her studies in 2014 in M.Sc. Public Policy and Administration at the Law Faculty of Tirana, University of Tirana, with main focus on: public policy, public administration, regulatory policy, regulations and regulatory reforms, qualitative and quantitative analysis, and EU Policy. Through her education and professional experiences, she has developed very good qualitative and quantitative research skills as well as critical and analytical skills in public policy and law. She has five years of work experience gained while working as Human Resources Manager in private companies, coordinating and assisting employees in each step of implementing the internal company policies and regulations. Expertise in Labor and Administrative Law, building relations and coordination between employers and employees, as well with external counterparts has made her very qualified for the branch. Her professional commitment, including the positions of Manager of Human Resources, has helped her to develop some excellent analytical and research skills, both qualitative and quantitative. Working part time as a Headhunter, also improved her skills of negotiation, networking and coordination with various level of professional hierarchy. The main part of her daily work consists in arranging administrative and logistic arrangements for the implementation of the daily activities. She has worked as a volunteer in different projects from international organizations and local ones. In her free time, she likes to travel, watch movies and go hiking or for a walk in the nature. She holds different certifications gained through trainings she participated mainly in Albania and outside. Besjana speaks two foreign languages English and Italian.

Bledar Meta holds a Master of Science degree in “Rural Development and Agribusiness” from Szent Itván University in Budapest, Hungary, also a professional master's degree in "EU Business Law" from the University of Tirana, Faculty of Law. He has completed several trainings in areas such as Entrepreneurship Management, Leadership, and Renewable Energy, in Germany, Austria and Hungary.

He has around 10 years of work experience, in the private sector in Finance-Accounting, Business Management, Customer Service and Marketing, Business Consulting, Business Development Projects, Training and Business Plans, Consulting and Mentoring of new Businesses (Start-ups).

Mr. Meta is also a Business Trainer and Adviser licensed by CEFE International, to conduct training though CEFE methodology, (The Competency based Economies through Formation of Entrepreneurs). He is the co-author of a scientific paper published in DETUROPE on the topic: “The potentials of rural tourism in developing rural areas in Albania”.

During the last three years he has been working in several projects of development of "Start-ups" in different areas in Albania, supported by GIZ, World Vision, Terre des hommes, UNICEF, etc.

Currently he leads an NGO focusing on rural development and agriculture with participation and empowerment of youth.

Elsona Fezollari ka mbaruar studimet Bachelor në Drejtësi me Medalje Ari pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universitetit të Tiranës, si dhe ka përfunduar studimet për Master Shkencor Civil me Medalje Ari pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universitetit të Tiranës. Ka përfunduar studimet pranë Shkollës së Avokatisë dhe aktualisht është në proces për marrjen e licencës për ushtrimin e profesionit të avokatit.

Në kuadër të Programit të I-rë të Punësimit të Studentëve të Ekselencës ka përzgjedhur dhe mban aktualisht pozicionin e Specialistes, prej më shumë se një viti pranë Drejtorisë së Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës në Ministrinë e Kulturës.

Gjithashtu ka kryer një sërë trajnimesh nga organizata ndërkombëtare si: WIPO- Organizata Botërore e Pronësisë Intelektuale, Këshilli i Evropës dhe RESPA; nga institucione kombëtare si: ASPA, EMA, SEC, etj; si dhe ka kryer praktika profesionale në studio avokatie dhe Bashkinë e Tiranës.

Ka njohuri të shkëlqyera të gjuhës angleze, të gjuhës italiane dhe njohuri bazike të gjuhës spanjolle. Fushat e saj me interes janë: e drejta ndërkombëtare publike dhe evropiane, dhe veçanërisht zhvillimet politike-juridike-ekonomike në Bashkimin Evropian, sidomos për procesin e zgjerimit te BE-s dhe te anëtarësimit të Shqipërisë në BE.

Enrik holds a Bachelor’s Degree in Political Science with a concentration in governance and public policy and has specialized in European Union Politics and Diplomacy. He has a combined work experience of 6 years in the public, private sector, and NGOs. Enrik has worked as a research manager in the field of education, political parties, innovation, markets, EU studies, participation, business, etc. He has led one of the components of the TAP project. Further, he worked as a Development and Good Governance Policy Expert in the Council of Ministers. Currently, Enrik is working at the Albanian-American Development Foundation (AADF) in the education sector and is contributing to sustainable development education in Albania. He is deeply involved in the local community demonstrated by his active participation in organizations that serve the Albanian youth population with a mission on their integration in politics and economics.

Ergisa Bejkollari është Specialiste e Zgjidhjeve për Biznesin në Vodafone Shqipëri. Ajo zotëron një diplomë të nivelit Bachelor dhe Master i Shkencave në profilin Administrim Biznes, pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës.

Më parë, Ergisa ka mbajtur rolin e gazetares së ekonomisë pranë Radiotelevizionit Scan si dhe këshilltare komunikimi për ish-deputetin e Parlamentit shqiptar, Agron Shehaj.

Ergisa është angazhuar në shoqërinë civile nëpërmjet punës si Analiste e Politikave Publike pranë A.P.P.A dhe kërkuese shkencore në projektin 1-vjeçar të OSBE dedikuar drejtësisë tranzicionale dhe trajtimit të krimeve me karakter ekonomik.

Interesat e saj përfshijnë aktualitetin politik dhe ekonomik vendas dhe rajonal, historinë me fokus në kontributin e grave dhe vajzave dhe shqiptarë ndër vite si dhe kinematografinë.

Mr. Geri Braho works as an inspector of Certification, Master plans, Environment and Quality Service at the Albanian Civil Aviation Authority, where he concentrates on verifying and maintaining airport certificates by initiating, coordinating, consolidating and perpetuating regular certification audits, monitoring and auditing the management of the airport area in accordance with national environmental protection requirements. Furthermore, Mr. Braho works as an Assistant Lecturer at the Albanian University (UFO).

He earned a master’s degree in Biochemistry from the Friedrich Schiller University Jena in Germany on a scholarship from the German Academic Exchange Service (DAAD). Earlier, he also earned a bachelor’s degree in Biotechnology from the University of Tirana. He is part of the Max Planck Society Alumni, where he worked and finished his master’s thesis in the field of neuroscience.

Mr. Braho worked as a Teaching Assistant at the Friedrich Schiller University and at the Fruitz Lipmann Institute (FLI) – Leibniz Institute of Aging and as a Research Assistant at the Max Planck Institute for Chemical Ecology.

Nevertheless, Mr. Braho has always been very gripped and passionate about politics, governance and international relations. Hence, he has taken part in several workshops and conferences about the European Union such as the European GSI Summer School 2018 “Shaping Europe towards a successful international cooperation” In Bonn, Luxembourg and Brussels.

Currently, Mr. Braho is working at the approximation of the law regarding air transport as a unique obligation of membership in the European Union.

He has a passion for art as well, especially to classical music and philosophy. He speaks Albanian, English and German.

Greta Hasi, ka përfunduar studimet universitare dhe pasuniversitare në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 2014. Gjatë studimeve master është fokusuar në fushën e së drejtës civile dhe ka mbrojtur diplomën në fushën e së drejtës kontraktore.

Pas përfundimit të studimeve, në vitin 2014 është angazhuar në shërbimin përmbarimor privat, për një periudhë katër vjeçare, duke marrë të gjithë eksperiencën e nevojshme sa i takon ndjekjes së procedurës përmbarimore për ekzekutimin e Urdhërave të ekzekutimit si dhe asistimit në gjykatat e vendit. Kryesisht, angazhim të veçantë ka pasur në procedurën e zhvillimit të ankandeve.

Aktualisht, prej gati tre vitesh punon si jurist/avokate pranë Bankës Kombëtare Tregtare (BKT) sha, Departamenti ligjor. Në këtë institucion është e angazhuar në dhënien e opinioneve ligjore, shqyrtimin dhe dhënien e mendimeve profesionale mbi dokumentet ligjore të kredikërkuesve dhe të kolateraleve të ofruara si garanci, për sigurimin e kredisë; në procedurën e lirimit të kolateraleve pas likuidimit tërësor të detyrimit nga klientët, si pjesë e Sektorit të Vlerësimit të Rriskut Ligjor të Biznesit, duke u specializuar kështu në çështjet e pronësisë dhe ato të shoqërive tregtare.

Ka njohuri të mira të gjuhës angleze si dhe njohuri bazike të gjuhës italiane dhe asaj turke. Në fushat e saj të interesit, ndër të tjera, përfshihet dhe aktualiteti politiko-juridik dhe ai ekonomik i vendit dhe rajonit, veçanërisht zhvillimet sa i takon procesit të integrimit në Bashkimin Evropian.

Kristiana Filip is a corporate solicitor. Kristiana is currently building the first Albanian legal-tech company, Legit, which aims to be the go-to legal platform for the support of lawyers, entrepreneurs, freelancers, and businesses in the conduct of their day to day transactions, compliance and receival of legal services. She is an experienced lawyer with a demonstrated history of working in the legal services industry as a legal associate in law firms and NGOs. Her main areas of expertise lie with corporate and business law, concessions and public private partnerships, employment, and arbitration - focused in the industries of infrastructure, energy and food production. She has solicited transactions for numerous local and international companies from Austria, Germany, Italy, UAE, Turkey, Canada, India, etc, and has advised and represented public institutions in Albania and Kosovo.

Kristiana has a diverse legal education and training -holding a Master's Degree in Corporate Law from the University of Cambridge, and a Master's of Science Degree in International Business and Commercial Law from the University of New York, Tirana. Kristiana also has developed her business acumen and commercial awareness by being involved in various entrepreneurship and innovation programs in Albania and Kosovo. She is highly curious and passionate about entrepreneurship and start-ups, education and employment, digitalisation and AI.

Ledia Dërmyshi aktualisht është specialiste në Drejtorinë e Integrimit, Koordinimit, Marrëveshjeve dhe Asistencës pranë Ministrisë së Infrastrkturës dhe Energjisë.

Ajo është diplomuar për Drejtësi në nivelin Bachelor dhe Master Shkencor në të Drejtë Publike me rezultate të shkëlqyera në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Gjithashtu ka përfunduar trajnimin fillestar dhe zotëron licencën e avokatisë.

Ka kryer një sërë trajnimesh kombëtare dhe ndërkombëtare në lidhje me të drejtat e njeriut dhe procesin e integrimit europian. Më parë ka mbajtur rolin e asistent avokates në një studio ligjore të fokusuar në fushën e shpërblimit të dëmit. Është bashkëautore në disa artikuj në fushën e të drejtave të njeriut.

Ka njohuri shumë të mira të gjuhës angleze dhe italiane. Fushat e saj të interesit përfshijnë të drejtat e njeriut, të drejtën ndërkombëtare publike veçanërisht të drejtën e detit, kërkimin shkencor dhe letërsinë.

Lirie Dina ka përfunduar studimet Bachelor dhe Master i Shkencave në të Drejtë Penale në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Pas studimeve të larta ka ndjekur Shkollën Kombëtare të Avokatisë dhe Trajnimin e Formimin Fillestar Profesional për Ndërmjetës pranë Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve, zotëron licencën e avokatisë dhe është anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatëve.

Pas përfundimit të studimeve, në vitin 2016 ka mbajtur detyrën e specialistes pranë Departamentit të Legjislacionit, Monitorimit të Programeve dhe Antikorrupsionit, në Këshillin e Ministrave. Më pas është angazhuar si aktiviste në fushën e shoqërisë civile duke ofruar kontributin e saj modest për të drejtat e njeriut. Gjatë periudhës 2018-2020 ka shërbyer si koordinatore projektesh dhe për më shumë se një vit si Drejtore Ekzekutive e Qendrës për Arsim Cilësor.

Aktualisht punon avokate pranë Qendrës për Nisma Ligjore Qytetare, ku njëkohësisht drejton sektorin e ndihmës juridike falas. Më herët ka shërbyer si eksperte ligjore dhe konsulente në disa organizata vendase me fokus të drejtat e njeriut, komunitetin rom dhe egjiptian, personat me aftësi të kufizuara, grupet e margjinalizuara, gratë dhe viktimat e dhunës në familje.

Fushat e saj të ekspertizës janë: ndihma juridike e garantuar nga shteti, dhuna me bazë gjinore, dhuna në familje, çështjet familjare, çështjet arsimore dhe çështje të aftësisë së kufizuar.

Fushat e saj të interesit janë: procesi i integrimit europian dhe negociatat, proceset vendimmarrëse dhe legjislative në BE, çështjet e drejtësisë në Shqipëri, drejtësia penale dhe të drejtat e njeriut.

Resul Resulaj ka kryer studimet Master Shkencor dhe Bachelor për Diplomaci dhe Marrëdhënie Ndërkombëtare në Bashkimin Europian 2010-2015, në të dyja rastet është vlerësuar nga Rektorati i Universitetit të Tiranës si Student i Ekselencës me Medalje Ari, për përfundimin me rezultate shumë të larta të studimeve universitare. Ka marrë pjesë në projekte dhe programe të organizatave ndërkombëtare si Westminster Foundation for Democracy, National Democratic Institute, Friedrich Ebert Stiftung, Olof Palme International Centre, Konrad Adenauer Stiftung, Heinrich Böll Stiftung, Fabian Society, Foundation for European Progressive Studies, Kalevi Sorsa Foundation etj. Prej gjashtë vitesh punon si Specialist Komunikimi, Kërkues Shkencor dhe Koordinator Projektesh.

Resul Resulaj e konsideron veten Euro-optimist dhe aktivizohet në forume të ndryshme diskutimi dhe trajnimi për Bashkimin Europian dhe proceset integruese të Shqipërisë. Pasioni tij është politika e jashtme e Bashkimit Europian në raport me vendet fqinje si dhe dinamika e grupeve politike përbërëse të Parlamentit Europian. Përpos angazhimit profesional, në aspektin personal ka pasion të shkruajë artikuj publicistik, gjithashtu është i apasionuar pas çiklizmit, pikturës dhe eksplorimit te natyrës.

Rexhinald Hazizaj was born in the city of Tirana on March 12, 1991. He completed his studies with excellent results at the Faculty of Law of the University of Tirana in 2014, civil law profile. He also graduated from the National Advocacy School and holds the title of Lawyer. After graduation he has worked for several years mainly in the field of procurement in both the private and state sector as a civil servant including the Centralized Procurement Agency, the Prefect of Tirana Region and the Public Procurement Commission. In 2019 he completed his professional master studies in Health Management, at the Faculty of Medicine Tirana. In 2020 he became active as an assistant lecturer at the Faculty of Law, University of Tirana in the subject "History of State and Law". He is also the author of two publications entitled: "Protection of passenger rights according to Regulation 261/04" and "Protection of medical data", where he refers to national and European Union legislation. Rexhinald is interested in various areas of law, focusing mainly on the intertwining of law with aspects of finance, digital innovation and health. He currently works as a legal advisor for several companies in the field of hydrocarbons and pharmaceuticals. Fluent in English, Italian and German, with a desire to master French as well. During his career he has volunteered for several projects to help different communities.

Teida Shehi has over 12 years of experience in Solid Waste Management (SWM), Municipal Waste Management (MWM), Integrated Solid Waste Management (ISWM), Waste Management Plans, assisting & conducting training sessions with local units on waste management issues, drafting of financial integrated solid waste management plans through presenting applicable financial modelling on calculation of full-service cost, revenue planning & collection strategy, introduction of tariff & billing strategy, introduction & implementation of EMAS Methodology in local governance context, development of energy efficiency projects in dwelling areas (energetic calculations, training materials, etc.), development of Strategic Environmental Assessment (SEA) for general territorial plans & coordination of environmental acquis approximation & implementation process. She also has experience on capacity building & inspections in the field, for health care inspectors on how to carry out inspection of health care institutions that produce & treat health care (hazardous & non-hazardous waste) in Albania. Experience in climatology, strategic environmental assessment & environmental planning, Environmental Impact Assessment, Strategic Environmental Assessment, Environmental Auditing & Evaluation of EIA/SEA. Economic & social assessment, tariff & billing. Teida holds a Professional Master on “Housing & Land Development” from Polis University, International School of Architecture & Urban Development Policies & IHS Erasmus Cooperation, 07/2010 – 07/2012. She completed her Postgraduate Studies on “Sustainable Development, Green Economy & Civil Society” at University of Bologna, School of Political Science “Roberto Ruffilli”, ForlÌ Campus 2010.

Teida gained her University Diploma in Environmental Engineer, branch Energy (MSc, BSc) - Polytechnic University of Tirana, Faculty of Civil Engineering, Department of Environmental Engineering, 10/2004 – 07/2009. She speaks fluent English and Italian and has basic knowledge of Spanish.

Mrs. Zana Joca (Guzja) is Expert of European Integration, Directorate of EU Integration, Coordination, Agreements and Assistance, at the Ministry of Infrastructure and Energy of the Republic of Albania. In this function she is responsible for the issues related to the “Acquis Communautaire” and the implementation of the Stabilization and Association Agreement. She holds a bachelor degree from the University of Tirana, Faculty of Economics, and a Master’s degree in Business Administration.

Mrs. Joca has previously served as an Expert of IPA Projects Preparation and Feasibility, Directorate of Conception and Feasibility of Infrastructure and Territorial Projects, in the Ministry of Transport and Infrastructure. In addition, from 2007 she serves as SEETO National Coordinator for Albania and has coordinated the transport issues under the Connectivity Agenda, in the framework of the Berlin Process.

From 2007, she is a Certified Trainer of the Albanian School of Public Administration (ASPA) for the issues of European Integration, Regional Cooperation and the management of IPA Funds.

Jordan Jorgji – Lecturer of European and International Policy at the Department of Social Studies, Fan S. Noli University, Korçë, Albania Jordan Jorgji studied Political Science and Public Administration at National and Kapodistrian University of Athens and obtained his master degree in International Relations and Strategic Studies from the Department of International, European and Area Studies of Panteion University of Athens. Latter, he earned his PhD degree from Panteion University, conducting a research on Security and Foreign Policy of Small States during the Cold War period. He also worked for two years as a specialist at the Press Office of the Embassy of the Republic of Albania to Athens, Greece. Currently, Mr. Jorgji lives in Korçë, Albania and works as a Lecturer of European and International Policy at the Department of Social Sciences in Fan S. Noli University. Additionally, he serves as a vice-dean of the Faculty of Natural Studies and Humanities and member of the Academic Senate of “Fan S. Noli” University. Mr. Jorgji is the author of scientific articles related to foreign policy and Albanian-Greek relations.
Nikoleta Macaj is currently a specialist in the Directorate of Programs and Implementation of Priorities at the Ministry of Interior. Graduated in "Law", at the level of Bachelor and Master in Public Law with excellent results at the Faculty of Law, University of Tirana. Nikoleta is also licensed under the title "Attorney" from the National Chamber of Advocates Albania. She has conducted a series of national and international trainings related to human rights, public law, environmatal law and the European Integration process. Previously she has worked as a legal assistant at the Tirana Court of First Instance, developed various practices at the Ministry of Justice and held the role of legal assistant at an law studio in administrative, criminal and civil law issues. She has very good knowledge of English, Italian, Spanish. Areas of interest include human rights, public international law especially environmental law, public security, justice, maritime law, scientific research.
Orjola Shurdha është me profesion juriste e diplomuar me rezultate të larta në vitin 1997 në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës dhe mban titullin Avokat që nga viti 2002, me një eksperiencë të fokusuar në aplikimin, identifikimin, analizimin, integrimin dhe vlerësimin e argumentave mbi hartimin e legjislacionit dhe ndjekjen e politikave organizative specifike përkatëse. Gjatë periudhës së studimeve dhe të punësimit, ka qenë e angazhuar në shumë takime dhe aktivitete për njohjen e aspekteve të legjislacionit dhe politikave të Bashkimit Europian, të bazuar në parimet e respektimit të shtetit të së drejtës, të drejtave të njeriut, lirisë si edhe sipërmarrjes së lirë ekonomike. Ajo ka demostruar të jetë një specialiste eksperte në teknikat strukturore - organizative për një trajtim më gjithpërfshirës të punonjësve apo grupeve në realizimin e objektivave specifik dhe që kanë të bëjnë me klimën apo ambjentin e përgjithshëm në harmonizim me zhvillimin e kompetencave ndërpersonale të çdo aktori në proces. Ajo flet Shqip (gjuha amtare), Italisht, Anglisht, dhe Frëngjisht.