Dosja

6 maj 2020 Zhvillohet Samiti i Zagrebit BE-Ballkan Perëndimor, on-line, ku u theksua mbështetja e BE për integrimin e rajonit
24 mars 2020 Këshilli miraton hapjen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut
2 mars 2020 Prezantimi i përditësuar i progresit të Shqipërisë nga Komisioni Europian
2 shkurt 2020 Komisioni prezanton Metodologjinë e re të zgjerimit
17-18 tetor 2019 Këshilli shtyn çështjen e zgjerimit deri në samitin e Zagrebit në Maj 2020.
18 qershor 2019 Këshilli vendos të shtyjë vendimin e tij për hapjen e negociatave me Shqipërinë jo më larg se në tetor 2019
26 qershor 2018 Këshilli bie dakort t’i përgjigjet pozitivisht progresit të bërë nga Shqipëria dhe përcakton rrugën drejt hapjes së negociatave për anëtarësim në qershor të vitit 2019.
7 prill 2018 Publikohet Raporti 2018 për Shqipërinë nga Komisioni Europian dhe rekomandimi i tij për Këshillin për hapjen e negociatave me Shqipërinë.
6 shkurt 2018 Komisioni Europian miraton strategjinë e tij për ‘Një perspektivë të besueshme të zgjerimit dhe përforcimin e angazhimit të BE-së me Ballkanin Perëndimor’.
13 dhjetor 2016 Këshilli i Çështjeve të Përgjithshme jep një vlerësim pozitiv mbi rekomandimin e Komisionit për zbatimin e pesë prioriteteve të Shqipërisë.
09 nëntor 2016 Komisioni Europian paraqet Strategjinë e Zgjerimit për Ballkanin Perëndimor
09 nëntor 2016 Komisioni Europian publikon Raportin për Shqipërinë për vitin 2016
30 mars 2016 Takimi i 6-të i Dialogut të Nivelit të Lartë BE-Shqipëri në Tiranë
24 Mars 2015 Takimi i 5-të i Dialogut të Nivelit të Lartë Shqipëri-BE zhvillohet në Tiranë
29 Qershor 2014 Zhvillohet takimi i 4-të i Dialogut të Nivelit të Lartë BE-Shqipëri
27 Qershor 2014 Këshilli i BE mirëpriti më 24 qershor, raportin e Komisionit të 4 qershorit 2014 dhe, në dritën e përparimit të vazhdueshëm të Shqipërisë, vendosi t'i japë Shqipërisë statusin e vendit kandidat, subjekt i miratimit nga Këshilli Europian. Mbledhja e Këshillit Europian më 26-27 qershor 2014 vendosi që Shqipëria të ishte një vend kandidat
24 Qershor 2014 Zhvillohet takimi i 3-të i Dialogut të Nivelit të Lartë BE-Shqipëri
12 Nëntor 2013 Takimi i parë i Dialogut të Nivelit të Lartë për çështjet kyç.
16 Tetor 2013 Komisioni, bazuar në progresin e arritur, i rekomandon Këshillit Europian dhënien e statusit kandidat Shqipërisë dhe se vendi duhet të vazhdojë të ndërmarrë veprime në luftën kundër korrupsionit. Ky rekomanidm përfshihet në Strategjinë e zhvillimit dhe Sfidave Kryesore 2013-2014.
12 dhjetor 2012 Këshilli Europian përshëndeti përparimin e përgjithshëm të bërë nga Shqipëria në përmbushjen e 12 kritereve kyçe të përcaktuara në opinionin e Komisionit në 2010. Megjithatë, statusi i kandidatit do t’i jepet Tiranës sapo ekzekutivi i BE-së të raportojë që progresi i nevojshëm është arritur në fushën e reformave të administratës gjyqësore dhe publike, si dhe në rishikimin e rregullave të procedurës parlamentare. “Mbarëvajtja e sukseshme e zgjedhjeve parlamentare në 2013 do të jetë një test i rëndësishëm për funksionimin normal të institucioneve demokratike të vendit”,theksuan ministrat.
10 Tetor 2012 KE publikon Raportin e Progresit të 2012 për Shqipërinë i cili propozon dhënien e statusit të vendit kandidat të kushtëzuar.
12 Tetor 2011 KE publikon Raportin e Progresit të 2011 për Shqipërinë i cili nuk propozoi as dhënien e statusit të vendit kandidat e as hapjen e negociatave për anëtarësim.
10 Qershor 2011 Qeveria shqiptare miraton Planin e Veprimit që adreson 12 prioritetet kyçe të Opinionit të KE, lidhur me: funksionimin e duhur të Parlamentit, forcimin e shtetit ligjor, realizimin e reformave në administratën publike, luftën kundër korrupsionit dhe kundër krimit të organizuar, forcimin e të drejtave të pronësisë, përforcimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe përmirësimin e trajtimit të të burgosurve.
9 Nëntor 2010 KE paraqet Opinionin mbi Aplikimin e Shqipërisë për Anëtarësim në BE, ku nuk propozohet as dhënia e statusit të vendit kandidat e as hapja e negociatave. Opinioni përcakton 12 prioritete kyçe që duhen të adresohen nga Shqipëria në mënyrë që të matet progresi i saj drejt BE-së.
8 Nëntor 2010 Këshilli miraton vendimin për liberalizimin e vizave afat shkurtër për qytetarët shqiptarë.
27 Maj 2010 KE miraton propozimin që i mundëson qytetarëve të Shqipërisë dhe Bosnje- Hercegovinës të drejtën për të udhëtua pa viza afatshkurtër në vendet e hapësirës Shengen.
18 Maj 2009 Takimi i pare i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit midis Shqipërisë dhe BE-së.
28 Prill 2009 Qeveria shqiptare dorëzon Aplikimin e Shqipërisë për Anëtarësim në BE.
1 Prill 2009 Hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit.
3 Qershor 2008 Komisioni Europian (KE) paraqet Udhërrëfyesin e Liberalizimit të Vizave për Shqipërinë . Ky dokument përcakton 42 standarde lidhur me masat që adresuar nga autoritetet shqiptare në mënyrë që të mundësohet regjimi pa viza për qytetarët shqiptarë.
18 Shkurt 2008 Vendimi i Këshillit për Partneritetin Europian të rishikuar me Shqipërinë.
1 Janar 2008 Nënshkrimi i Marrëveshjes së Lehtësimit të Vizave mes Bashkimit Europian dhe Shqipërisë.
Janar 2007 Hyrja në fuqi e Instrumentit të ri të Ndihmës së Para-Aderimit (IPA).
1 Dhjetor 2006 Hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Përkohshme mes Shqipërisë dhe Komunitetit Europian.
12 Qershor 2006 Nënshkrimi i Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit mes Komuniteteve Europiane e Shteteve të tyre Anëtare nga njëra anë dhe Shqipërisë nga ana tjetër.
1 Maj 2006 Hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Ripranimit mes Shqipërisë dhe Komunitetit Europian.
Janar 2006 Vendimi i Këshillit Europian për Partneritetin Europian të rishikuar me Shqipërinë.
14 Prill 2005 Nënshkrimi i Marrëveshjes së Ripranimit mes Shqipëri dhe BE-së.
Qershor 2004 Vendimi i Këshillit për Partneritetin e parë Europian me Shqipërinë.
Maj 2004 Këshilli Europian lançon programin TAIEX për harmonizimin e legjislacionit kombëtare të vendeve të përfshira në procesin e Stabilizim Asociimit me legjislacionin e BE-së.
21 Qershor 2003 Samiti i Selanikut konfirmon perspektivën Europiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor si dhe procesin e Stabilizim Asociimit si kuadrin politik të rrugës së tyre drejt anëtarësimit në BE.
31 Janar 2003 Presidenti i Komisionit Europian, Romano Prodi shpall zyrtarisht hapjen e bisedimeve për MSA mes Shqipërisë dhe BE-së.
Tetor 2002 Miratimi i direktivave për hapjen e bisedimeve për MSA me Shqipërinë.
Qershor 2001 Këshilli Europian i Göteborgut fton Komisionin Europian që të paraqes draft direktivat negociuse të MSA-së me Shqipërinë.
2001 Komisioni rekomandon fillimin e bisedimeve për Marrëveshjen e Stabilizim Asociimit (MSA) me Shqipërinë.
2001 Viti i parë i zbatimit të Programit CARDS për vendet që janë pjesë e procesit të Stabilizim Asociimit.
24 Nëntor 2000 Këshilli Europian i Zagrebit lancon zyrtarisht procesin e Stabilizim Asociimit për 5 vendet e Europës Juglindore, përfshirë Shqipërinë. Samiti theksoi lidhjen midis progresit të vendeve të rajonit drejt demokracisë, sundimit të ligjit, pajtimit dhe bashkëpunimit rajonal në njërën anë dhe perspektivës së anëtarësimit të mundshëm në BE në anën tjetër.
19 – 20 Qershor 2000 Këshilli Europian i Feiras shpall se vendet që janë pjesë e procesit të Stabilizim Asociimit konsiderohen “kandidate potenciale” për anëtarësim në BE.
1999 Përfshirja e Shqipërisë në Regjimin Autonom Preferencial.
10 Qershor 1999 Miratimi i Paktit të Stabilitetit për Europën Juglindore në Këln. Në dokumentin themelues, më shumë se 40 vende partnere dhe organizata u angazhuan për të forcuar në vendet e Europës Juglindore “përpjekjet për të nxitur paqen, demokracinë, respektin për të drejtat e njeriut dhe prosperitetin ekonomik, në mënyrë që të arrihet stabilitet në të gjithë rajonin”.
3 – 4 Qershor 1999 Këshilli Europian i Këlnit riafirmon gatishmërinë e Bashkimit Europian për t’i sjellë vendet e këtij rajoni më afër perspektivës së integrimit të plotë në strukturat e saj. Kjo do të arrihet përmes një lloji të ri të marrëdhënieve kontraktuale (njohur më vonë si Procesi i Stabilizimit dhe Asociimit – PSA) duke marrë parasysh situatat specifike të çdo vendi. Këto situata specifike i referohen progresit në fushën e bashkëpunimit rajonal dhe perspektivës së anëtarësimit në BE në bazë të Traktatit të Amsterdamit si dhe plotësimit të kritereve të përcaktuara gjatë Këshillin Europian të Kopenhagenit në qershor të 1993.
29 Prill 1997 BE-ja përcakton kushte politike dhe ekonomike për t’u plotësuar nga vendet e Europës Jug-Lindore, si bazë për një politikë koherente dhe transparent në drejtim të zhvillimit të marrëdhënieve dypalëshe në fushën e tregtisë, asistencës financiare dhe bashkëpunimit ekonomik, si dhe të marrëdhënieve kontraktuale.
26 Shkurt 1996 BE-ja miraton një qasje rajonale për vendet e Europës Jug-Lindore.
5 Nëntor 1992 Hyrja në fuqi e Marrëveshjes së Tregtisë dhe Bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe Komunitetit Ekonomik Europian. Shqipëria përfiton nga programi i ndihmës së BE-së, PHARE. Kjo shënon një hap të rëndësishëm drejt ristrukturimit të asistencës së BE në fushat prioritare të Shqipërisë.
11 Maj 1992 Nënshkrimi i Marrëveshjes së Tregtisë dhe Bashkëpunimit midis Shqipërisë dhe Komunitetit Ekonomik Europian.
Qershor 1991 Vendosja e marrëdhënieve diplomatike Shqipëri – Komuniteti Ekonomik Europian.