Dokument Politikash- Të drejtat e të huajve dhe azilkërkuesve në Shqipëri

Shqip?ria prej disa vitesh Kapitulli 22 i acquis t? BE konsiston n? reforma qe shtetet kandidate duhet t? nd?rmarrin n? fush?n e siguris?, liris? dhe drejt?sis?. Disa nga ??shtjet m? specifike n? t? cilat fokusohet ky kapitull jan? azili, migracioni, kontrolli i kufijve, bashk?punimi policor, lufta kund?r krimit t? organizuar, terrorizmi, bashk?punimi gjyq?sor, bashk?punimi doganor si dhe ??shtjet penale dhe civile. Plot?simi i kritereve specifike, p?r secil?n nga k?to aspekte ?sht? kusht esencial an?tar?simi p?r cilindo shtet q? aspiron t? b?het pjes? e BE-s?. Arritja e standardeve n?nkupton p?rmbushjen e kapaciteteve ligjore dhe administrative sipas direktivave t? K?shillit Europian (KE) q? udh?zojn? dhe rregullojn? veprimtarin? e shteteve n? kuad?r t? an?tar?simit.