Raport Vlerësimi: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore – Kapitulli 23

Q?llimi i k?tij raporti vler?simi ?sht? monitorimi i nivelit t? zbatimit t? reformave, si dhe progresit t? arritur n? fushat kryesore q? lidhen me Kapitullin 23 (Gjyq?sori dhe t? Drejtat Themelore). Duke pasur si pik?nisje rezultatet dhe konstatimet e paraqitura nga ana e Komisionit Evropian (KE) n?p?rmjet progres raportit t? vitit 2016,, n? funksion t?