Publikime

Studim: Konektivitet për zhvillim, rruga drejt zhvillimit ekonomik, Nëntor 2018

Qëllimi i këtij studimi është që të kontribojë në dokumentimin e progresit që Shqipëria, Kosova dhe...

Dokument politikash: Instrumenti për Ndihmën e Para-Aderimit (IPA) dhe vendet e Ballkanit Perëndimor, Qershor 2018

Ky studim u zhvillua në kuadër të projektit “Mbështetja e partneritetit midis V4 dhe BB dhe ngritjes...

Raport Vlerësimi: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore – Kapitulli 23

Q?llimi i k?tij raporti vler?simi ?sht? monitorimi i nivelit t? zbatimit t? reformave, si dhe progre...

Raport Vlerësimi: Gjyqësori dhe të Drejtat Themelore – Kapitulli 23

Q?llimi i k?tij raporti vler?simi ?sht? monitorimi i nivelit t? zbatimit t? reformave, si dhe progre...

BRIEF RESEARCH: Kapitulli 23 – Ekstremizmi i dhunshëm & radikalizmi, siguria kibernetike dhe migrimi

Shqip?ria prej disa vitesh ka nisur zbatimin e reform?s n? drejt?si q? p?rb?n nj? sistem gjith?p?rfs...

Dokument Politikash- Të drejtat e të huajve dhe azilkërkuesve në Shqipëri

Shqip?ria prej disa vitesh Kapitulli 22 i acquis t? BE konsiston n? reforma qe shtetet kandidate duh...