Rreth nesh

Aleksandar Andrija Pejovic Aleksandar Andrija Pejovic (Kotor, 26 qershor 1974) Ministër i Çështjeve Evropiane dhe Kryenegociatori për negociata mbi pranimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Aktualisht është në funksionin e koordinatorit kombëtar për fondet që merren para fazës sëpranimit, si rezultat i mbështetjes së Bashkimit Europian për Malin e Zi.Ka përfunduar Masterin në Marrëdhëniet Ndërkombëtare – Studime Evropiane dhe Juglindore nëUniversitetin Kombëtar të Greqisë në Athinë. Në periudhën 1996-2000 ka punuar në shkollën e mesme në Herceg-Novi si mësues i gjuhës angleze.Prej marsit 2010, mbulon detyrën e Ambasadorit – Shefit të Misionit të Malit të Zi në BE dhe që nga tetori i vitit 2010është përfaqësuesi i përhershëm, si Ambasadori i Malit të Zi në Organizatën për Ndalimin e Armëve Kimike në Hagë. Gjatë qëndrimit të tij në Bruksel mori pjesë në ngjarjet më të rëndësishme që lidhen me rrugën evropiane të Malit të Zi, për paraqitjen e përgjigjeve në Komisionin Europian, nëpërmjet dhënies së statusit të kandidatit vendimit të fundit për fillimin e negociatave. Përpara se të emërohej pranë BE ai ishte drejtor i Drejtorisë për Bashkimin Europian në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Malit të Zi për tre vjet.Ai gjithashtu ka punuar si Koordinator Kombëtar për kryesimin malazez të Iniciativës Adriatiko-Joniane, Koordinator i Iniciativës Rajonale për Migracionin, Azilin, Refugjatët dhe Zëvendës Koordinatori Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore.
Daniela Laze (Mehmeti) Si inspektore në Drejtorinë Juridike dhe të Çështjeve Gjyqësore pranë Autoritetit të Konkurrençës, Znj. Laze është marrë me vlerësime ligjore dhe analizën juridike te rasteve anti trust dhe vlerësimin e kontrollit të përqendrimeve, me analizën dhe vlerësimin e tregjeve dhe sektorëve ku shfaqen probleme me konkurrencën, me projektet e huaja në të cilat është palë Autoriteti i Konkurrencës, me vlerësime të ndryshme të kuadrit ligjor dhe me procesin e hartimit të kuadrit ligjor në fushën e konkurrencës etj. Para se të kalonte si inspektore, ka qenë Përgjegjëse e Sektorit të Hartimit të Legjislacionit pranë Autoritetit të Konkurrencës për një periudhë mbi 10 vjet dhe ka kontribuar me procesin e hartimit të legjislacionit në fushën e konkurrencës, me procesin e integrimit europian, me projektet e huaja që implementohen në fushën e konkurrencës, me marrëdhëniet me jashtë, me marrëdhëniet ndërinstitucionale. Është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë-Universiteti i Tiranës , titulli Jurist në vitin 2003 dhe ka përfunduar Masterin Shkencor pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës për “Administrim Publik” në vitin 2008. Ka marrë pjesë në shumë trajnime dhe seminare lidhur me çështjet e konkurrencës dhe aspekte ligjore në përgjithësi. Është eksperte pranë Shkollës së Magjistraturës për çështjet e konkurrencës. Zotëron certifikata të ndryshme në fushën e konkurrencës, Trajnere për Trajnerët, zotëron titullin e Avokatit, Certifikatë nga Këshilli i Evropës, nga institucione të ndryshme jashtë dhe brenda vendit.
Eralda (Methasani) Çani Prof.Dr. Eralda (Methasani) Çani ka mbaruar studimet për drejtësi pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (UT) në vitin 1996. Ka studiuar pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Leyden, Hollandë gjatë vitit 1995, dhe ka kryer studimet pasuniversitare LL.M. në të Drejtën e Krahasuar Kushtetuese në Universitetin e Neë York School, SHBA/CEU, Budapest, Hungari në vitin 1998. Studimet e doktoraturës në fushën e së drejtës publike i përfundoi në Universitetin e Tiranës në vitin 2008dhe në shtator 2015 mori titullin akademik “Profesor”, miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Sporteve, në fushën e së drejtës. Ka kryer një numër të madh trajnimesh profesionale, ka ndjekur Shkollën Shqiptare të Politikës, organizuar nga Këshilli i Evropës, Tiranë dhe ka marrë pjesë si pedagoge vizitore në Universitetin George Ëashington, Uashington D.C, SHBA. Eksperienca e punës fillon në vitin 1996 pranë Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale. Në vijim është angazhuar si këshilltare ligjore pranë Prezencës së OSBE-së në Shqipëri dhe eksperte për çështje të ndryshme ligjore pranë organizmave ndërkombëtare si UNDP, USAID, Bankë Botërore, si dhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile. Prej vitit 1999 angazhohet si pedagoge me kohë të plotë pranë Fakultetit të Drejtësisë/UT, si dhe në Institutit të Studimeve Evropiane/UT, në nivelin bachelor, master dhe të doktoraturës në lëndë të ndryshme të së drejtës dhe prej vitit 2013 me kohë të pjesshme. Që prej vitit 2010 angazhohet si pedagoge e së drejtës administrative pranë Shkollës së Magjistraturës. Në tetor 2013 emërohet Këshilltare për të Drejtën Publike pranë Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë dhe prej muajit mars 2016 është emëruar Zv. Ministre e Integrimit Europian.
Florian Xhafa Z. Florian Xhafa mban titullin Bachelor of Arts në Drejtësi prej 1999 dhe Master of Arts në Studime

Europiane prej vitit 2008 nga Universiteti i Tiranës. Z. Xhafa është një avokat dhe ekspert i politikave me mbi 16 vjet përvojë intensive në politikë dhe analiza ligjore, politikë dhe hartim ligjor në disa prej fushave të rëndësishme të ligjit dhe çështjeve të zhvillimit. Gjatë përvojës së tij të gjatë profesionale, Z. Xhafa ka fituar një përvojë të kombinuar në sektorin publik dhe privat i cili i siguron atij depërtim në të dy aspektet e ligjit dhe politikëbërjes, dhe ka mbuluar pozicione të rëndësishme gjatë fazave të ndryshme të procesit të integrimit europian të Shqipërisë. Nga 2001 deri në 2004 ai ka qënë i angazhuar në Departamentin e Integrimit Europian të zyrës së Kryeministrit. Ai është marrë gjerësisht me analiza politike dhe ligjore në lidhje me zonat e Tregut të Vetëm gjatë fazës së përgatitjes për miratimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA) midis Bashkimit Europian dhe Shqipërisë. Nga 2004 në 2007, Z. Xhafa ka mbuluar pozicionin e Shefit të Njësisë Koordinuese për Përafrimin e Legjislacionit, në Ministrinë e Integrimit Europian. Ndër të tjera, ai ka koordinuar zhvendosjen brenda legjislacionit shqiptar të legjislacionit të Bashkimit Europian në lidhje me Energjinë, Mjedisin, Bujqësinë, Zhvillimin Rural, Doganat, Transportin Detar dhe Hekurudhor, etj. Po ashtu ai ka menaxhuar dhe koordinuar programin e trajnimit të Komisionit Europian (Programi TAIEX për Shqipërinë). Që nga largimi nga shërbimi civil, Z. Xhafa ka punuar në shumë projekte të financuara nga organizata ndërkombëtare si Komisioni i BE-së, BB, UNDP, OSBE, si këshilltar politik dhe ligjor. Z. Xhafa është gjithashtu Lektor në Universitetin e Biznesit në Tiranë për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe autor dhe bashkëautor i disa botimeve.

Fjoralba Caka Znj. Caka ka mbajtur pozicionin si Zëvëndës Ministër për Drejtësinë 2019-2020. Gjatë angazhimit të saj 17 mujor ka qenë pjesë e ekipit drejtues për hartimin e një Plani të ri veprimi kundër Korrupsionit 2020-2023, hartimin e planit te Integritetit dhe kuadrin e politikave anti-korrupsion. Paralelisht me Strategjinë kuadrin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë, ka punuar për analizën e acquis të BE-së për Kapitullin 23 si dhe ka qene pjese e ekipit negociator per kapitullin 23. Fjoralba Caka është pedagoge e të Drejtës së Bashkimit Europian, se Drejtes së Tregut të Brendshëm, Politikave të Bashkimit Europian, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universitetit të Tiranës. Ajo është diplomuar në Universitetin e Tiranës në Fakultetin Juridik. Ka një Master të nivelit të dytë në të Drejtën e Biznesit të Bashkimit Evropian nga Fakulteti Juridik, Universiteti i Tiranës, në kuadër të Programit GTZ. Ajo ka qënë pjesë e programit Fulbright dhe ka një LLM në të Drejtën Ndërkombëtare të Biznesit dhe Korporatave, nga Universiteti San Diego School of Laë, SHBA në 2013. Fjoralba ka qenë ka zhvilluar vizita studimore shkencore në Institutin Max Planck për të Drejtën Ndërkombëtare Krahasuese dhe Ndërkombëtare (2012), Hamburg , Gjermani, në Universitetin Uashington dhe Lee University, VA, SHBA (2015) dhe Instituti Europa, Saarland Gjermani (2017). Ajo ka mbrojtur temën e doktoraturës "Nocioni i ndihmës shtetërore që shtrembëron tregtinë dhe konkurrencën sipas legjislacionit dhe praktikës ndërkombëtare" në 2017 pranë Universitetit të Tiranës. Gjithashtu Fjoralba është anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë që nga 2009 si edhe anëtare e disa bordesh organizatash të shoqërisë civile ne Shqipëri.
Gledis Gjipali Z. Gjipali ka përvojë të konsiderueshme në zbatimin dhe drejtimin e projekteve të ndryshme mbi integrimin europian, eksperiencë që e ka reflektuar fillimisht në detyrën e Drejtorit të Programeve dhe më pas të Drejtorit Ekzekutiv të Lëvizjes Europiane në Shqipëri. Z. Gjipali është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 2004. Në 2005 ai ka kryer një praktikë pune në Këshillin e Europës, Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve Politike. Ka punuar për disa vite në Ministrinë e Integrimit Europian (2004-2008), në Drejtorinë e Përafrimit të Legjislacionit, duke mbuluar fushat e emigracionit, krimit të organizuar, bashkëpunimit gjyqësor, të drejtave të njeriut, dhe mbrojtjes së të dhënave personale. Më pas në Drejtorinë e Drejtësisë dhe Çështjeve të Brendshme, u angazhua me reformën në sistemin gjyqësor e të drejtat e pronësisë. Gjatë kësaj periudhe ka qenë pjesëtar i ekipeve të punës për hartimin e dokumenteve të rëndësishëm strategjik si Plani Kombëtar i Përafrimit të Legjislacionit, Plani Kombëtar për zbatimin e MSA-së, etj., si dhe pjesëtar i grupeve të punës Shqipëri – BE ku raportohej problematika dhe progresi i arritur në fusha të ndryshme. Ai ka publikuar studime dhe raporte të ndryshme në fushën e integrimit europian, lëvizjes së lirë të personave, ndihmës së BE-së në zhvillimin rajonal dhe rural, sistemeve zgjedhore dhe parlamentit. Për disa vite ka qenë autori i raportit Vende në Tranzicion të Freedom House për Shqipërinë. Është anëtar i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian si dhe i disa bordeve këshillimore të lidhura me kërkimin shkencor dhe shoqërinë civile.
Majlinda Bregu Majlinda Bregu është diplomuar në Universitetin e Tiranës në degën e shkencave shoqërore. Ndërmjet viteve 1996 dhe 2005 ka punuar si Pedagog në Universitetin e Tiranës dhe në Fakultetin e Shkencave Sociale me një kurs mbi “Metodat e hulumtimit dhe çështjet gjinore”. Ajo ka ka kryer një diplomë Master në politikat sociale në Universitetin e Tiranës në vitin 2003 dhe përfundoi në vitin 2004 doktoraturën në Universitetin Urbino në Itali me një tezë të titulluar “Sociologjia e fenomeneve kulturore dhe procesit normativ”. Bregu ka shërbyer si Koordinatore i Politikave Sociale në Komitetin e Orientimit Politik të Partisë Demokratike në janar 2004. Më pas ajo u bë anëtare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike në prill 2004. Në vitin 2005 ajo u zgjodh deputete e Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar. Prej vitit 2005 deri në vitin 2007 ajo ka shërbyer si kreu i Delegacionit Parlamentar Shqiptar në Parlamentin Europian, anëtar i Komisionit Parlamentar për Çështjet Shëndetësore dhe Sociale dhe kreu i nënkomisionit për të Mitur dhe Barazi Gjinore. Bregu gjithashtu shërbeu si Koordinatore e Politikave Sociale në Komitetin Orientues Politik të Partisë Demokratike dhe Koordinator Kombëtar i Institutit Gjinor në Universitetin e Tiranës. Bregu u emërua Ministër i Integrimit Evropian në vitin 2007. Ajo gjithashtu punoi si Zëdhënës për Qeverinë. Që nga viti 2014 ajo është Kryesuese e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane dhe Kryetar i Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, si dhe deputete për Rajonin e Tiranës.
Nirvana Daliu Nirvana punon si hulumtuese pranë European Movement Albania që nga 2015. Në fokus të punës së saj ka çështje

që lidhen me migrimin dhe azilin, sigurinë e të drejtat e të huajve, e kuadrit ligjor shqiptar dhe politikat për zhvillim jo vetëm në Shqipëri, por dhe në rajon dhe BE. Për këtë shumë studime dhe projekte si brenda vendit ashtu dhe në bashkëpunime rajonale apo europiane ku ajo kontribuar, kanë qenë të fokusuara në fushën e migracionit të rregullt dhe të parregullt, punësimit, lëvizshmërisë së punonjësve dhe të drejtave të migrantëve apo azilkërkuesve. Ajo ka publikuar artikuj dhe studime politikash dhe analiza duke pasur në vëmendje adoptimin dhe zbatimin e legjislacionit shqiptar, harmonizimin me atë europian si dhe ngritjen e kapaciteteve të nevojshme institucionale dhe njerëzore. Prej dy vitesh (2018-2020) ka qenë hulumtuese e projektit mbi Dërgimin me Shërbim të Punonjësve zbatuar nga European Center në Austri, dhe ka qenë bashkëautore e raportit dhe dokumentit të politikave mbi dërgimin më shërbim në Shqipëri.

Nirvana ka kryer pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale studimet Bachelor për Shkenca Politike (2019-2012) dhe studimet Master Shkencor për Teori Politike (2012-2015). Në 2014 realizoi studimet 1-vjeçare Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare në Universita Cattolica del Sacro Cuore në Milano, Itali. Pas rikthimit në Shqipëri u angazhua në një praktikë 6 mujore pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme, ku në përfundim të praktikës në bashkëpunim me Qendrën e Ekselencës dhe Drejtorinë e Marrëdhënieve Rajonale publikoi edhe një punim shkencor me fokus bashkëpunimin ballkanik në periudhën ndërmjet dy Luftërave Botërore 1919-1939.

Odeta Barbullushi Prof.Asoc.Odeta Barbullushi aktualisht është këshilltare e Kryeministrit dhe Koordinatore Kombëtare për Zonën Ekonomike Rajonale. Gjatë viteve 2017-2019 ka mbajtur pozicionin si Drejtore e Kabinetit të Ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme, ndërsa gjatë viteve 2015-2017 Znj.Odeta ka qenë zv/Ministre e Punëve të Jashtme në Republikën e Shqipërisë. Portofoli i Znj. Barbullushi në Ministrinë e Punëve të Jashtme mbulonte kryesisht marrëdhëniet e Shqipërisë me vendet e rajonit, si në nivelin dypalësh dhe në kontekstin e organizatave ndërkombëtare, dhe marrëdhëniet e Shqipërisë me BE dhe vendet anëtare të BE. Përgjegjësitë e tjera përfshinin çështje që lidhen me sigurinë evropiane e rajonale. Znj.Odeta ka punuar për një vit (2007-2008), si lektore me kohë të plotë pranë Qëndrës për Studime Europiane, Universiteti i Birminghamit, ku ka qënë titullare e lëndës së nivelit Master “EU in a Globalizing World” dhe e kurseve në nivelin Bachelor “Political History of Central and Eastern Europe in the XXth Century”. Znj.Odeta ka fituar titullin Prof. Asoc. nga Universiteti i Tiranës në vitin 2015 dhe titullin PhD (Doctor of Philosophy) nga Universiteti i Birminghamit, në Britaninë e Madhe, në vitin 2009. Para studimeve doktorale, ka ndjekur studimet pasuniversitare në Universitetin e Europës Qendrore në Budapest dhe në Universitetin e Sussex në Britaninë e Madhe, ku ka fituar edhe çmimin e Performancës së Shkëlqyer Akademike për vitin 2003-2004.
4